Mokesčiai 2019-01-10T11:45:31+00:00

D.U.K. – Mokesčiai

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Kokie įmokų ir mokesčių tarifai taikomi darbo užmokesčiui nuo 2019 metų, už ką reikės mokėti? 2018-08-27T06:00:46+00:00

Nuo 2019 m. sausio 1 d. darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ turės būti padidintas 1,289 karto.

Siekdamas, kad pensijų kaupimas netaptų našta, Seimas 0,55 proc. sumažino dirbančiųjų įmokas „Sodrai“ ir 1 proc. sumažino gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Nuo padidėjusio darbo užmokesčio bus mokamos tokios įmokos:

Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

20 proc.– darbo užmokesčiui, kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

27 proc.– darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 proc.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47 proc. (2,19 proc. terminuotoms sutartims) (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Kokie mokesčių (įmokų) tarifai taikomi ligos, motinystės, ir kitoms išmokoms? 2018-12-21T05:57:54+00:00

Mokesčių (įmokų) tarifai ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms nuo 2019 m. nesikeičia. Tokioms išmokoms (įskaitant darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas) taikomi:

 • 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas;
 • 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka.
Kokie mokesčių (įmokų) tarifai bus taikomi mokant atlyginimą už 2018 m. gruodį – gruodžio mėnesį, 2019 m. sausio mėnesį? 2018-12-21T05:55:27+00:00

Nuo 2019 m. sausio 1 d. darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ turės būti padidintas 1,289 karto.

Siekdamas, kad pensijų kaupimas netaptų našta, Seimas 0,55 proc. sumažino dirbančiųjų įmokas „Sodrai“ ir 1 proc. sumažino gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Nuo padidėjusio darbo užmokesčio bus mokamos tokios įmokos:

Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

20 proc.– darbo užmokesčiui, kurio metinė suma neviršys 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.) – 60 VDU (2021 m.)

27 proc.– darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 proc.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.)

Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47 proc. (2,19 proc. terminuotoms sutartims) (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Kaip bus skaičiuojamos įmokos minimalios mėnesio algos (MMA) neuždirbantiems darbuotojams, kai pritaikomos „Sodros“ grindys“? 2018-12-21T06:14:53+00:00

Minimalių socialinio draudimo įmokų reikalavimas bus taikomas ir toliau. Jeigu žmogaus pajamos minimalios algos nesiekia, darbdaviui išlieka pareiga sumokėti darbuotojo ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo minimalios mėnesio algos (MMA) pagal galiojančius tarifus.

Išimtys taikomos – primokėti socialinio draudimo įmokų nuo minimalios mėnesio algos nereikia – jeigu darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metų, gauna senatvės, netekto darbingumo (neįgalumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, turi nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį, gauna motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

Koks pajamų mokesčio tarifas 2019 m. ir vėliau bus taikomas dividendams? 2018-12-21T06:15:21+00:00

Neatsižvelgiant į sumą, dividendams ir kitoms pajamoms iš paskirstytojo pelno (išskyrus pajamų dalį, kurią individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys, mažosios bendrijos narys priskiria pajamoms iš darbo santykių), taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Koks pajamų mokesčio tarifas 2019 m. ir vėliau taikomas nuomos pajamoms? 2018-12-21T06:34:19+00:00

15 procentų – nuomos pajamų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*,

20 procentų – nuomos pajamų daliai (kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių)), viršijančiai 120 VDU per metus.

Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai),
 • individualios veiklos pajamos,
 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,
 • iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai,
 • mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo  veiklą gautos pajamos.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Kokios pajamos ne iš darbo santykių yra įskaičiuojamos į 120 VDU? 2018-12-21T07:33:23+00:00

Į 120 VDU* sumą 15 ir (ar) 20 proc. pajamų mokesčio tarifo taikymo tikslu yra įskaičiuojamos tokios apmokestinamosios pajamos:

 • už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to turto įsigijimo kaina ir su perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),
 • visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,
 • autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio,
 • honorarai,
 • nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),
 • palūkanos,
 • gyventojo surinktų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 Eur per metus,
 • dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per metus,
 • iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos (išskyrus neviršijančias 100 eurų vertės nepinigines dovanas),
 • kitos apmokestinamosios pajamos (išskyrus tantjemas bei atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio gautus autorinius atlyginimus, mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautas pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas).

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 metais? 2018-12-27T12:49:44+00:00

2019 m. maksimalus mėnesio NPD – 300 eurų. Toks NPD taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys 555 eurų (vieno dydžio minimalios mėnesinės algos (MMA, galiojančios 2019 sausio 1 d.)

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) didesnės nei vienos MMA suma, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

300 Eur – 0,15 x (mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 555 Eur (2019-01-01 MMA vienas dydis), t. y.

 1. iš mėnesio su darbo santykiais (jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusių pajamų sumos atimami 555 eurai,
 2. gautas skirtumas padauginamas iš koeficiento 0,15,
 3. gautas rezultatas atimamas iš 300 eurų.

Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai (neatsižvelgiant į pajamų sumą).

Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD – 308 eurai (neatsižvelgiant į pajamų sumą).

Kokios naujos mokesčių lengvatos įsigalios nuo 2019 m.? 2018-10-30T07:47:54+00:00

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

1) iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:

 • papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 • įmokos į III pakopos pensijų kaupimą;
 • gyvybės draudimo įmokos.

2)  Iki 2000 eurų suma, sumokėta už:

 • pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) darbus;
 • lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
 • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Be to, susigrąžintina suma priklausys ne tik nuo patirtų išlaidų dydžio, bet ir nuo gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos ir pajamų mokesčio tarifo (tarifų), kuriuo buvo apmokestintos gyventojo pajamos, dydžio.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas patirs 2000 eurų automobilio remonto išlaidų, o jo pajamos bus apmokestintos vien 20 procentų pajamų mokesčio tarifu, tai bus galima susigrąžinti iki 400 eurų pajamų mokesčio.

Susigrąžinti dalį pajamų mokesčio gyventojai galės ta pačia tvarka kaip ir iki šiol, t. y., pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Kaip bus taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka? 2018-10-30T07:34:15+00:00

Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.

Ar Lietuvoje bus mažinami mokesčiai? 2018-08-27T06:14:50+00:00

Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumažintos dirbančiųjų įmokos „Sodrai“ ir 1 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokestis (GPM).

Taip pat taikomos socialinio draudimo įmokų „lubos“. Nuo pajamų, kurios per visus metus viršys 120 (2019 m.); 84 (2020 m.); 60 (nuo 2021 m.) vidutinių darbo užmokesčių (VDU), socialinio draudimo įmokų mokėti nereikės.

Kokie mokesčių (įmokų) tarifai taikomi išmokant darbo užmokestį už 2018 m. gruodį – gruodžio mėnesį, 2019 m. sausio mėnesį? 2018-12-21T06:13:24+00:00

Už 2018 m. gruodį ir ankstesnius mėnesius apskaičiuotam darbo užmokesčiui, nepriklausomai nuo išmokėjimo momento (2018 ar 2019 m.), taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Visam darbo užmokesčiui, kuris bus apskaičiuotas už 2018 m.  sausio-gruodžio mėnesius, nepriklausomai nuo išmokėjimo datos, taikomas 2018 metais galiojantis socialinio draudimo įmokų tarifas.

Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už iki 2009-01-01 paimtą kreditą būstui įsigyti? 2018-10-30T07:31:19+00:00

Taip, iš pajamų ir toliau galima bus atimti visas šias išlaidas ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Pasikeitė tai, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (į II ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2 000 eurų), tačiau svarbu, kad dėl padidėjusio GPM tarifo, tai iš esmės nekeis gyventojo galimos susigrąžinti GPM sumos [2000×15 proc.=1500×20 proc.].

Ar numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas? 2018-12-21T07:35:36+00:00

Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas (apmokestintas 5 proc.) ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus, suteiks automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas, norint pasinaudoti GPM lengvata? 2018-08-27T06:15:48+00:00

Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su nustatytais dydžiais – MMA x iš koeficiento 1,3 arba MVA x iš koeficiento 1,3. Kokie šie dydžiai nuo 2019-01-01? 2018-12-17T05:46:38+00:00

Nuo 2019 m. sausio 1 d.:
MMA (minimalioji mėnesinė alga) yra 555 Eur, o dydis (MMA x 1,3) = 721,50 Eur;
MVA (minimalusis valandinis atlygis) yra 3,39 Eur, o dydis (MVA x 1,3) = 4,407 Eur.

Kaip bus taikomos Sodros įmokų „lubos“? 2018-08-27T06:16:14+00:00

Socialinio draudimo įmokų „lubos“ pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslu bus vertinamos  pinigų principu. Pajamoms iki 120 VDU (2019 m.) bus taikomi  15 proc. (nesusijusioms su darbo santykiais) arba 20 proc. (susijusioms su darbo santykiais ) GPM tarifai, o pajamoms, viršijančioms 120 VDU, taikomas 20 proc. (nesusijusioms su darbo santykiais) arba 27 proc. (susijusioms su darbo santykiais)  GPM , 6,98 proc. PSD ir netaikomos socialinio draudimo įmokos (12,52 proc. + 1,47 proc. + 0,16 proc. + 0,16 proc.).

Socialinio draudimo įmokų „lubos“ 2019 metais taikomos nuo 120 VDU, galiojančio 2019 m., 84 VDU (2020 m.) ir 60 VDU (nuo 2021 m.).

VDU – Lietuvos statistikos departamento paskelbtas už praeitų metų III ir IV ketvirčių ir praėjusių metų I ir II ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis (įtraukiant ir individualiųjų įmonių darbo užmokesčio duomenis). VDU tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį ir dividendų, reikės papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu šių pajamų suma viršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.)? 2018-12-21T07:30:16+00:00

Reikės, jeigu metinė darbo užmokesčio (apmokestinto pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą) suma viršys 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.). Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti tik nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Koks pajamų mokesčio tarifas taikomas autoriniam atlyginimui? 2018-12-21T07:16:28+00:00

Autoriniams atlyginimams, gautiems ne iš darbdavio:

15 procentų – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*,

20 procentų – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.

Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno,
 • individualios veiklos pajamos,
 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.

Autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio:

20 procentų – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*(2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).,

27 procentai – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis

viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Koks pajamų mokesčio tarifas taikomas tantjemoms? 2018-12-21T07:14:49+00:00

20 procentų – tantjemų bei atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*, 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

27 procentai – tantjemų bei atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
 • iš darbdavio gautu autoriniu atlyginimu,
 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis

viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Neradote atsakymo į savo klausimą apie mokesčius bei įmokas? 2018-12-21T07:14:34+00:00

Jeigu turite klausimų apie mokesčius bei įmokas ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“ arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.

Kokį pajamų mokesčio tarifą taikyti valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės lėšų, 2019 m. ir vėliau išmokamo darbo užmokesčio, sumažinto dėl ekonomikos krizės, dalims? 2019-02-22T12:07:24+00:00

Grąžintinos darbo užmokesčio sumos, 2019 m. ir vėlesniais metais išmokamos Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nustatyta tvarka, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.