Mokesčiai 2018-10-30T07:40:22+00:00

D.U.K. – Mokesčiai

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides
Kokie įmokų ir mokesčių tarifai taikomi darbo užmokesčiui nuo 2019 metų, už ką reikės mokėti? 2018-08-27T06:00:46+00:00

Nuo 2019 m. sausio 1 d. darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ turės būti padidintas 1,289 karto.

Siekdamas, kad pensijų kaupimas netaptų našta, Seimas 0,55 proc. sumažino dirbančiųjų įmokas „Sodrai“ ir 1 proc. sumažino gyventojų pajamų mokestį (GPM).

Nuo padidėjusio darbo užmokesčio bus mokamos tokios įmokos:

Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

20 proc.– darbo užmokesčiui, kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

27 proc.– darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) – 6,98 proc.

Valstybinis socialinis draudimas (VSD) – 12,52 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47 proc. (2,19 proc. terminuotoms sutartims) (nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą – 0,16 proc. ir įmoka į Garantinį fondą – 0,16 proc.(nebetaikoma darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)

Kokie tarifai bus taikomi ligos, motinystės, ir kitoms išmokoms? 2018-10-30T08:19:01+00:00

Įmokų ir mokesčių tarifai ligos, motinystės ir kitoms (tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo) išmokoms nuo 2019 m. nesikeis, įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas. Išmokoms taikomi:

 • 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM);
 • 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoka.
Kokie mokesčių (įmokų) tarifai bus taikomi mokant atlyginimą už 2018 m. gruodį – gruodžio mėnesį, 2019 m. sausio mėnesį? 2018-10-29T18:24:16+00:00

Už 2018 m. gruodį ir ankstesnius mėnesius apskaičiuotam darbo užmokesčiui, nepriklausomai nuo išmokėjimo momento (2018 ar 2019 m.), bus taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Visam darbo užmokesčiui, kuris bus apskaičiuotas už 2018 m.  sausio-gruodžio mėnesius, nepriklausomai nuo išmokėjimo datos, bus taikomas 2018 metais galiojantis socialinio draudimo įmokų tarifas.

Kaip bus skaičiuojamos įmokos minimalios mėnesio algos (MMA) neuždirbantiems darbuotojams, kai pritaikomos „Sodros“ grindys“? 2018-10-30T08:20:03+00:00

Minimalių socialinio draudimo įmokų reikalavimas bus taikomas ir toliau. Jeigu žmogaus pajamos minimalios algos nesiekia, darbdaviui išlieka pareiga sumokėti darbuotojo ir darbdavio valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo minimalios mėnesio algos (MMA) pagal galiojančius tarifus.

Išimtys taikomos – primokėti socialinio draudimo įmokų nuo minimalios mėnesio algos nereikia – jeigu darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metų, gauna senatvės, netekto darbingumo (neįgalumo) pensiją, šalpos neįgalumo ar šalpos senatvės pensiją, turi nustatytą 0–55 procentų darbingumo lygį, gauna motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, yra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

Koks pajamų mokesčio tarifas 2019 m. ir vėliau bus taikomas dividendams? 2018-10-29T18:24:54+00:00

Dividendams ir kitoms pajamoms iš paskirstytojo pelno (neatsižvelgiant į jų sumą) 2019 metais ir vėliau bus taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas nuomos pajamoms? 2018-10-30T08:14:43+00:00

15 procentų – kai gautų nuomos pajamų ir kitų ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) apmokestinamųjų pajamų metinė suma neviršys 120 VDU. Į metinę tokių pajamų sumą neįskaičiuojamos pajamos iš paskirstytojo pelno ir iš individualios veiklos.

20 procentų – nuomos pajamų ir kitų ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) apmokestinamųjų pajamų (neįskaičiuojant pajamų iš paskirstytojo pelno ir iš individualios veiklos) daliai, viršijančiai 120 VDU per metus.

Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį, nuomos pajamas ir autorinius atlyginimus, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo metinių pajamų suma 2019 m. viršys 120 VDU? 2018-10-30T08:09:26+00:00

Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su darbo užmokesčiu (pavyzdžiui, kai darbo užmokestis sudarys 40 VDU, o nuomos pajamos ir autoriniai atlyginimai – 85 VDU).

Reikės , jeigu:

 • metinė darbo užmokesčio (apmokestinto pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą) suma viršys 120 VDU. Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos,
 • nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų metinė pajamų (apmokestintų pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio tarifą) suma viršys 120 VDU. Pajamų mokestį (papildomus 5 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų  sumos.
Kaip bus apmokestinamos gyventojo ne individualios veiklos pajamos už parduotas atliekas? 2018-10-30T08:26:01+00:00

Jei pajamos neviršys 120 VDU, bus taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas. Atliekų pardavimo ir kitų apmokestinamųjų pajamų metinei daliai (neįskaitant pajamų, susijusių su darbo santykiais, pajamų iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno), viršijančiai 120 VDU, bus taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Kokios nesusijusios su darbo santykiais apmokestinamosios pajamos įskaičiuojamos į 120 VDU sumą? 2018-10-30T07:46:03+00:00

Nustatant, ar metinės apmokestinamosios pajamos, neįskaitant gautų iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių), individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno, yra didesnės nei 120 VDU suma, yra įskaičiuojamos:

 

– pajamos už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to turto (daikto) įsigijimo kaina ir su jo perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),

– visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,

– autoriniai atlyginimai,

– honorarai,

– tantjemos ir kitos valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamos už vykdomas valdymo funkcijas,

– nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),

– palūkanos už paskolas ir kitos palūkanos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms,

– gyventojo surinktų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 eurų sumą per metus,

– mažosios bendrijos nario pagal civilinę paslaugų sutartį už atliekamas vadovo funkcijas gautas atlygis,

– dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per mokestinį laikotarpį,

– iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos, išskyrus gautas natūra, neviršijančias 100 eurų vertės,

– kitos apmokestinamosios pajamos.

 

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

 

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.

Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 metais? 2018-10-30T07:55:32+00:00

2019 m. maksimalus mėnesio NPD – 300 eurų. Jis bus taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventojui), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys vieno dydžio minimalios mėnesinės algos (MMA), galiosiančios 2019 sausio 1 d.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių mėnesio pajamos iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) bus didesnės nei vienos MMA suma, mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

300 – 0,15 x (mėnesio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 MMA vienas dydis), t. y.

 1. iš mėnesio su darbo santykiais (jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusių pajamų sumos atimamas 2019 m. sausio 1 d. galiojančios MMA 1 dydis,
 2. gautas skirtumas padauginamas iš koeficiento 0,15,
 3. gautas rezultatas atimamas iš 300 eurų.

Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 353 eurai (neatsižvelgiant į pajamų sumą).

Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD – 308 eurai (neatsižvelgiant į pajamų sumą).

Kokios naujos mokesčių lengvatos įsigalios nuo 2019 m.? 2018-10-30T07:47:54+00:00

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

1) iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:

 • papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 • įmokos į III pakopos pensijų kaupimą;
 • gyvybės draudimo įmokos.

2)  Iki 2000 eurų suma, sumokėta už:

 • pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą) darbus;
 • lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
 • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Be to, susigrąžintina suma priklausys ne tik nuo patirtų išlaidų dydžio, bet ir nuo gyventojo sumokėtos pajamų mokesčio sumos ir pajamų mokesčio tarifo (tarifų), kuriuo buvo apmokestintos gyventojo pajamos, dydžio.

Pavyzdžiui, jeigu gyventojas patirs 2000 eurų automobilio remonto išlaidų, o jo pajamos bus apmokestintos vien 20 procentų pajamų mokesčio tarifu, tai bus galima susigrąžinti iki 400 eurų pajamų mokesčio.

Susigrąžinti dalį pajamų mokesčio gyventojai galės ta pačia tvarka kaip ir iki šiol, t. y., pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Kiek bus galima susigrąžinti GPM, nuo papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų, dalyvaujant II pakopos pensijų kaupime? 2018-10-30T07:42:11+00:00

Nuolatinis Lietuvos gyventojas galės susigrąžinti GPM nuo jo paties mokamų papildomų kaupiamųjų pensijų įmokų, kurios bus didesnės negu 3 proc. šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos. Atkreipiame dėmesį, kad bendra išlaidų įmokoms į II pakopos ir III pakopos pensijų fondus bei gyvybės draudimo įmokoms suma, kuria galima mažinti apmokestinamąsias pajamas, negalės viršyti 1500 eurų per metus.

Kai bruto darbo užmokestis per mėnesį 2018 m. sudaro 1000 eurų, tuomet:

Bruto darbo užmokestis per mėnesį 2019 m.: 1289 eurų.

Pritaikomas NPD: tarkim, 184 eurai.

Darbo užmokestis per mėnesį į rankas: 817 eurų.

3 proc. žmogaus įmoka, eurais per metus: 38,66 x 12 =464 eurai.

1,5 proc. žmogus skiria papildomai, eurais per metus: 19,33 x 12 =232 eurai.

20 proc. GPM grąžinimas – 46 eurai.

Kaip bus taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka? 2018-10-30T07:34:15+00:00

Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.

Ar Lietuvoje bus mažinami mokesčiai? 2018-08-27T06:14:50+00:00

Siekiant, kad pensijų kaupimas netaptų našta, 0,55 proc. sumažintos dirbančiųjų įmokos „Sodrai“ ir 1 proc. sumažintas gyventojų pajamų mokestis (GPM).

Taip pat taikomos socialinio draudimo įmokų „lubos“. Nuo pajamų, kurios per visus metus viršys 120 (2019 m.); 84 (2020 m.); 60 (nuo 2021 m.) vidutinių darbo užmokesčių (VDU), socialinio draudimo įmokų mokėti nereikės.

Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už iki 2009-01-01 paimtą kreditą būstui įsigyti? 2018-10-30T07:31:19+00:00

Taip, iš pajamų ir toliau galima bus atimti visas šias išlaidas ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Pasikeitė tai, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (į II ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2 000 eurų), tačiau svarbu, kad dėl padidėjusio GPM tarifo, tai iš esmės nekeis gyventojo galimos susigrąžinti GPM sumos [2000×15 proc.=1500×20 proc.].

Ar numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas? 2018-08-27T06:15:30+00:00

Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus, suteiks automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas, norint pasinaudoti GPM lengvata? 2018-08-27T06:15:48+00:00

Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas (tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.

Kaip bus taikomos Sodros įmokų „lubos“? 2018-08-27T06:16:14+00:00

Socialinio draudimo įmokų „lubos“ pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslu bus vertinamos  pinigų principu. Pajamoms iki 120 VDU (2019 m.) bus taikomi  15 proc. (nesusijusioms su darbo santykiais) arba 20 proc. (susijusioms su darbo santykiais ) GPM tarifai, o pajamoms, viršijančioms 120 VDU, taikomas 20 proc. (nesusijusioms su darbo santykiais) arba 27 proc. (susijusioms su darbo santykiais)  GPM , 6,98 proc. PSD ir netaikomos socialinio draudimo įmokos (12,52 proc. + 1,47 proc. + 0,16 proc. + 0,16 proc.).

Socialinio draudimo įmokų „lubos“ 2019 metais taikomos nuo 120 VDU, galiojančio 2019 m., 84 VDU (2020 m.) ir 60 VDU (nuo 2021 m.).

VDU – Lietuvos statistikos departamento paskelbtas už praeitų metų III ir IV ketvirčių ir praėjusių metų I ir II ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis (įtraukiant ir individualiųjų įmonių darbo užmokesčio duomenis). VDU tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Neradote atsakymo į savo klausimą apie mokesčius bei įmokas? 2018-10-30T07:24:39+00:00

Jeigu turite klausimų apie mokesčius bei įmokas ir neradote atsakymų į juos, susisiekite tiesiogiai su VMI tel. 1882; www.vmi.lt/manovmi, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“ arba „Sodra“ tel. 1883 el. p. info@sodra.lt.