#TaVienintelė 2019-01-10T12:14:52+00:00

D.U.K. – #TaVienintelė

Paieškai prašome naudoti lietuviškas raides

Apie vienintelę galimybę 2019 m. pirmą pusmetį susimokėti praeityje pamirštus mokesčius be delspinigių ir baudų.

Parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra.

Kas yra vienkartinis atleidimas nuo delspinigių? 2019-01-10T11:28:12+00:00

Tai vienintelė galimybė deklaruoti anksčiau gautas, tačiau nedeklaruotas pajamas ir mokesčius ir juos sumokėti be pasekmių – delspinigių ir baudų.

Kada galima pasinaudoti vienkartiniu atleidimu nuo delspinigių? 2019-01-10T11:49:56+00:00

Šia vienintele atsiskleidimo galimybe galima pasinaudoti tik pusę metų – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. Ateityje analogiška galimybe mokesčių mokėtojai pasinaudoti nebegalės.

Kam ši vienintelė galimybė taikoma? 2019-01-10T11:57:05+00:00

Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jeigu jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami.

Atleidimas taikomas tiems gyventojams ir toms įmonėms, kurie, vertėsi teisėta veikla, tačiau gautų pajamų nedeklaravo ir nuo jų mokesčių nesumokėjo.

Pvz., gyventojas dirba įmonėje X pagal darbo sutartį, tačiau papildomai po darbo ir išeiginėmis dienomis 2015 metais teikė paslaugas neįregistravęs individualios veiklos, neturėdamas verslo liudijimo ir nemokėdamas mokesčių. Iš šios veiklos jis gavo 40 000 Eur Tokiu atveju jis gali pateikti/patikslinti 2015 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, deklaruoti 40 000 Eur individualios veiklos pajamų ir sumokėti 6 000 Eur gyventojų pajamų mokesčio, gaunant atleidimą nuo delspinigių, taip pat gali kreiptis į VMI dėl mokėjimo termino atidėjimo 2 metų laikotarpiui, susitariant dėl mokėjimų dalimis grafiko.

Šiuo atveju, jei gyventojas nuspręs teisingai – prisimins praeityje pamirštas deklaruoti pajamas ir, pasinaudodamas šia vienkartine galimybe, nuo jų sumokės mokesčius, jis sutaupys 5 190 Eur, nes, mokesčių nesumokėjimo faktą atskleidus patikrinimo metu, nuo 40 000 pajamų sumos bus apskaičiuota 6000 Eur mokesčių suma, 2190 Eur delspinigių ir skirta 50 proc. mokesčio sumos dydžio bauda 3000 Eur, iš viso 11 190 Eur.

Kam ši vienintelė galimybė nėra taikoma? 2019-01-10T11:57:29+00:00

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių netaikomas deklaruotoms pajamoms, gautoms iš nelegalios veiklos: prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, kontrabandos, pajamų iš korupcijos (kyšiai) ar pinigų plovimo atvejams, kitos nusikalstamos veikos.

Ar dėl praeityje nesumokėtų mokesčių neatsiras kitų, ne mokestinių, pasekmių? 2019-01-10T11:53:03+00:00

Vienintelės atsiskleidimo galimybės laikotarpiu (2019 m. sausio – birželio mėn.) tiek mokesčių administratorius, tiek teisėsaugos institucijos, atsižvelgs į mokesčių mokėtojų savanoriško atsiskleidimo faktą ir taikys protingumo bei proporcingumo principus, kaip ir numato teisės aktai.

Savanoriškas ir pilnas anksčiau nesumokėtų mokesčių atskleidimas / sumokėjimas, pasinaudojant šia vienkartine galimybe, yra toks veiksmas, kuris minimizuotų baudžiamojo proceso pradėjimo tikimybę juridiniams asmenims ir gyventojams.

Dalyvavimas savanoriškame atsiskleidime (vertinant konkrečias aplinkybes) galėtų būti pripažinta savanorišku vykdytos nusikalstamos veikos atsisakymu („Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką“, BK 23 str.), kas panaikintų asmens baudžiamąją atsakomybę, arba taptų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga, asmeniui ar veikai praradus pavojingumą ar ją pripažinus mažareikšme (BK 36 ir 37 str.). Tai galėtų būti vertinama, kaip žalos atlyginimas ir susitaikymas su valstybės (VMI) institucijos atstovu, kas taip pat yra galima atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga (BK 38 str.).

Tačiau, pažymėtina, kad vienkartinis atleidimas nuo delspinigių nėra taikomas pajamoms, įgytoms verčiantis baudžiamojo įstatymo uždraustomis veiklomis (prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, kontrabanda, pajamoms iš korupcijos (kyšiai) ar pinigų plovimo atvejais, kita nusikalstama veika).

Nuo kokių mokesčių delspinigių taikomas atleidimas? 2019-01-10T11:58:18+00:00

Mokesčių mokėtojas galės būti atleistas nuo visų VMI administruojamų mokesčių delspinigių, išskyrus žemės mokestį, kurį vienintelį už gyventoją apskaičiuoja mokesčių administratorius. Taigi, vienkartinė galimybė taikoma Gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), Pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Pelno mokesčiui, akcizams ir kitiems mokesčiams pagal LR mokesčių administravimo įstatymą.

Kodėl vertėtų pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti? 2019-01-10T11:58:51+00:00

VMI plėtoja Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą i.MAS, naudoja kitas šiuolaikines IT technologijas, kurių dėka mokesčių slėpimo atvejus identifikuoti darosi paprasčiau. VMI disponuoja faktiškai visa valstybės turimų registrų bei valstybės institucijų (SODRA, Muitinė, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, ir kt.) turima informacija bei duomenimis (pvz., su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba keičiasi duomenimis, gaunamais iš finansų įstaigų pagal Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą), taip pat gauna trečiųjų šaltinių, tarp jų įmonės, bankai, notarai ir kt., duomenis. Be to, paskutiniuoju metu ypatingai plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas, kurio dėka gaunama informacija apie asmenų ir įmonių turimas sąskaitas, nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas. Šie duomenų mainai jau neaplenkia ir vadinamųjų ofšorinių teritorijų dar neseniai laikytų patikimomis „slėptuvėmis“.

Po 2019 m. liepos 1 d. VMI atnaujins mokesčių mokėtojų kontrolę, identifikuos praeityje galimai pajamas nuslėpusius ir mokesčių vengusius bei neatsiskleidusius asmenis, ir, nustačius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas, įskaitant baudžiamosios atsakomybės inicijavimą.

Kaip galės mokesčių mokėtojas pasinaudoti šia vienintele galimybe? 2019-01-10T11:59:42+00:00

Norėdami pasinaudoti šia unikalia galimybe, mokesčių mokėtojai 2019 m. sausio – birželio mėnesiais turėtų pateikti / patikslinti savo deklaracijas už 2014-2018 metais pasibaigusius mokestinius laikotarpius ir jose deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas. Tokiu atveju VMI atleis nuo delspinigių ir neskirs baudų.

Ar reikės pridėti pajamas pagrindžiančius dokumentus? 2019-01-10T12:00:25+00:00

Teikiamos ar tikslinamos deklaracijos priimamos bendra tvarka ir prie jų pajamas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia.

Ar mokesčių administratoriui bus žinomi asmenys, pasinaudoję vienkartine galimybe? 2019-01-10T12:00:53+00:00

VMI nebus žinomi asmenys, pasinaudoję galimybe būti atleistiems nuo delspinigių, kadangi deklaracijos teikiamos ar tikslinamos bendra tvarka.

Kas laukia šia vienintele galimybe nepasinaudojusių mokesčių mokėtojų? 2019-01-10T12:01:39+00:00

Gyventojai ir įmonės, nepasinaudoję šia vienintele galimybe sumokėti nuslėptus mokesčius, mokesčių administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežtų sankcijų: jiems bus apskaičiuojami ne tik papildomai mokėtini mokesčiai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos, inicijuojamas baudžiamosios atsakomybės taikymas (kai tai numato įstatymas). Pažymėtina, kad 2019 m. keisis mokestinės ir administracinės sankcijos:

  • Jei papildoma mokesčio suma priskaičiuojama nuo patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti (neteisėtas praturtėjimas), mokesčių mokėtojui skiriama nuo 50 iki 100 procentų priskaičiuotos mokesčio sumos dydžio bauda (palyginimui – tai dvigubai daugiau nei 2018 m.)
  • Mokesčių mokėtojui, kuriam už to paties mokesčio įstatymo pažeidimą mažiau negu prieš penkerius metus jau buvo paskirta bauda, apskaičiuotas baudos dydis didinamas dvigubai (palyginimui – 2018 m. už pakartotinius pažeidimus baudos nedidinamos)
  • Mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir (arba) juridinių asmenų vadovai bei kiti atsakingi darbuotojai už nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą taip pat atsako pagal Administracinių nusižengimų kodeksą arba pagal Baudžiamąjį kodeksą. Priimtas Administracinių nusižengimų kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo administracinės baudos didinamos 30 procentų. Pakeitimas įsigaliojo taip pat 2019 sausio 1 d.

Užsienio ekspertai taip pat pritaria, kad ši unikali galimybė susimokėti praeityje neatskleistus mokesčius yra paklausi taikant ją kitose valstybėse ir verslams bei gyventojams yra naudinga pasinaudoti vienkartine galimybe bei pakeisti praeities įpročius. O tie, kurie nepakeičia savo įpročių (nedalyvauja vienkartinėje galimybėje) susiduria su veiklos tęstinumo iššūkiais.

Kokie pokyčiai ir kokia nauda laukia tų, kurie pasinaudos šia vienintele galimybe savanoriškai atsiskleisti? 2019-01-10T12:03:14+00:00

Mokesčių administratorius nuo 2019 m. viešai skelbs mokesčių mokėtojus, kurie pagal atitinkamus kriterijus yra laikomi patikimais ir, priešingai, neatitinka patikimumo kriterijų. Darbo užmokesčio duomenys jau yra vieši. Todėl, atsiskleidęs mokesčių mokėtojas pagerins savo įmonės reputaciją visuomenės ir verslo partnerių akyse. Atsiskleidęs mokesčių mokėtojas taip pat pagerins savo rodiklius, pagal kuriuos:

1) mokesčių mokėtojas yra priskiriamas „patikimiems“ mokesčių mokėtojams ir jam bus taikoma supaprastinta bei greitesnė mokesčių permokos grąžinimo ir mokestinių nepriemokų įskaitymo kito mokesčių mokėtojo turima permoka tvarka;
2) VMI neįtrauks jo į „rizikingųjų“ sąrašus (palyginimui rizikingai įvertintieji bet kuriuo metu gali būti atrinkti kontrolės veiksmams).

Mokesčių mokėtojui nepasinaudojus vienkartine atsiskleidimo galimybe ir VMI nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus, pagal kuriuos konstatuojama jog pastarasis neatitinka nustatytų minimalių patikimumo kriterijų, mokesčių mokėtojas:
1) praras teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
2) neteks paramos gavėjo statuso;
3) pablogės jo kreditavimo finansų įstaigose galimybės;
4) jo tikrinamas laikotarpis bus 5 metai, kai kitų mokesčių mokėtojų – 3 metais;
5) nustatyti pažeidimai bus viešinami.

Už kokį laikotarpį mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių ir kitų sankcijų? 2019-01-10T12:03:51+00:00

VMI atleis mokesčių mokėtojus nuo delspinigių, apskaičiuotų už mokestinius laikotarpius nuo 2014 sausio 1 d. iki 2018 gruodžio 31 d, jei jie pateiks / patikslins atitinkamo mokesčio deklaraciją ir sumokės mokestį ar kreipsis dėl jo periodinio mokėjimo.

Jeigu mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2018 gruodžio 31 d, o mokesčio sumokėjimo terminas yra po 2019 sausio 1 d., tai tokie mokesčiai turi būti sumokami įprasta tvarka, taip pat gali būti pradėtas jų išieškojimas.

Pavyzdys: Gyventojas gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už mokestinį laikotarpį nuo 2018 sausio 1 d. iki 2018 gruodžio 31 d. turi pateikti iki 2019 gegužės 2 dienos. Kadangi mokestis taip pat turi būti sumokėtas iki 2019 gegužės 2 dienos, jis turi būti sumokėtas laiku ir atleidimas nuo delspinigių šiuo atveju netaikomas.

Ar mokesčių mokėtojas deklaravęs ir sumokėjęs mokestį automatiškai bus atleistas nuo delspinigių ir kitų sankcijų? 2019-01-10T12:04:41+00:00

Jokių papildomų prašymų teikti nereikės, mokesčių mokėtojai nuo delspinigių atleidžiami automatiškai.

Ar mokesčių mokėtojas galės pasinaudoti vienintele galimybe, jeigu jo atžvilgiu atliekamas mokestinis patikrinimas? 2019-01-10T12:05:34+00:00

Net jeigu iki 2018 m. pabaigos VMI yra pradėjusi kontrolės veiksmus – atliekamas mokestinis patikrinimas, mokesčių mokėtojai galės būti atleidžiami nuo delspinigių, jei patys patikslins deklaracijas iki patikrinimo akto surašymo.

Pvz. mokesčių administratorius 2018 metais pradėjo kontrolės veiksmus už 2016 – 2017 m., tačiau mokesčių mokėtojas nori pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti, todėl jis turi teisę pateikti / patikslinti deklaracijas už 2016 – 2017 m. ir mokesčius sumokėti be sankcijų – t. y., baudų ir delspinigių.

Ar mokesčių administratorius atliks naujus mokestinius patikrinimus ir tyrimus 2019-01-01 – 2019-07-01 laikotarpyje? 2019-01-10T12:06:11+00:00

Mokesčių administratorius 2019 sausio – birželio mėn. nepradės naujų mokestinių patikrinimų ir sudarys galimybę patiems mokesčių mokėtojams savanoriškai pasinaudoti galimybe atsiskleisti.

Mokestiniai patikrinimai bus pradedami tik esant ypatingam būtinumui (pvz. dėl permokų grąžinimo), tačiau mokesčių administratorius prieš pradėdamas mokestinį patikrinimą (prieš pavedimo išrašymą) informuos mokesčių mokėtoją apie tokį ketinimą, taip suteikdamas jam galimybę deklaruoti mokesčius ir sankcijų – baudų ir delspinigių išvengti.

Iki kada reikia sumokėti deklaruotą mokestį nuo kurio delspinigių bus atleistas mokesčių mokėtojas? 2019-01-10T12:07:02+00:00

Deklaruotą mokestį reikės sumokėti per 20 dienų arba per šį terminą kreiptis į VMI dėl periodinių mokėjimų grafiko sudarymo, išdėstant mokėjimus iki 2 metų. Jeigu dėl periodinių mokėjimų grafiko bus kreipiamasi vėliau, tai po 20 dienų bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, nuo kurių mokesčių mokėtojas nebus atleidžiamas, taip pat gali būti pradėtas minėto deklaruoto mokesčio bei apskaičiuotų delspinigių išieškojimas iš sąskaitų.

Kaip vyks periodinių mokėjimų grafiko sudarymas? 2019-01-10T12:07:33+00:00

Mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI laisvos formos prašymą dėl periodinių mokėjimų išdėstymo. Prašymus įmonių atstovai gali pateikti e. paštu vmi@vmi.lt, o gyventojai ir atvykę tiesiogiai į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ar paštu. VMI pasiūlys mokesčių mokėtojui periodinių mokėjimų grafiką.

Mokesčių mokėtojas gali prašyti išdėstyti mokesčio sumokėjimą trumpesniam, tačiau ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Taip pat, mokesčių mokėtojui susidūrus su sunkumais, mokėjimų grafikas gali būti tikslinamas.

Ar nesumokėjus deklaruoto mokesčio bus naujai skaičiuojami delspinigiai? 2019-01-10T12:08:11+00:00

Nesumokėjus mokesčio per 20 dienų po deklaracijos pateikimo /patikslinimo arba per 2 metus, jei yra sudarytas periodinių mokėjimų grafikas, mokesčių administratorius skaičiuos delspinigius.

Jeigu mokesčių mokėtojas pateikė deklaraciją iki 2019 m. sausio 1 d. ir nuo susidariusio mokesčio yra apskaičiuoti delspinigiai, ar toks mokesčių mokėtojas bus atleistas nuo apskaičiuotų delspinigių? 2019-01-10T12:08:54+00:00

Kai mokesčių mokėtojas jau yra pateikęs atitinkamo mokesčio deklaraciją iki 2018 gruodžio 31 d. ir nuo susidariusios mokėtinų mokesčių sumos yra apskaičiuoti, tačiau nesumokėti / neišieškoti delspinigiai, tai tokie mokesčių mokėtojai nuo apskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių sumos taip pat atleidžiami automatiškai po 2019 m. sausio 1 d.

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas jau yra sudaręs mokestinės paskolos sutartį su mokesčių administratoriumi, ar tokie mokesčių mokėtojai bus atleisti nuo mokestinės paskolos sutartyje įtvirtintų delspinigių sumos? 2019-01-10T12:09:28+00:00

Tie mokesčių mokėtojai, kurie yra sudarę mokestinės paskolos sutartį su VMI, taip pat atleidžiami nuo apskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių.

Tais atvejais, kai mokestinė prievolė kilo iš mokesčių administratoriaus iniciatyva suformuotos prievolės pvz., sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčių administratoriaus iniciatyva suformuotos mokesčių deklaracijos, mokesčių mokėtojai nuo šių prievolių apskaičiuotų delspinigių neatleidžiami, išskyrus atvejus, kai po suformuotos deklaracijos mokesčių administratoriaus iniciatyva (MAĮ 104-1 str.) mokesčių mokėtojas pateikia deklaraciją pats.

Kada mokesčių administratorius imsis išieškojimo veiksmų? 2019-01-10T12:09:53+00:00

Išieškojimo veiksmai gali būti pradedami, jei mokestis nebus sumokėtas per 20 dienų ar per 2 metus, jei buvo sudarytas periodinių mokėjimų grafikas. Mokesčių administratorius gali taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemones – turto areštą, hipoteką periodinių mokėjimų vykdymo metu. K

Kur galima gauti daugiau informacijos apie galimybę pasinaudoti vienkartiniu atleidimu nuo delspinigių? 2019-01-10T12:10:21+00:00

Jei kiltų klausimų, kaip pasinaudoti šia vienintele galimybe deklaruoti anksčiau gautas ir nedeklaruotas pajamas bei mokesčius sumokėti be baudų, delspinigių ir kitų pasekmių, siūlome konsultuotis telefonu 1882 pasirenkant 5 – ,,vienintelė galimybė atsiskleisti“. VMI garantuoja visų mokesčių mokėtojų konfidencialumą.

Kaip gyventojui deklaruoti praeityje gautas individualios veiklos pajamas ir pasinaudoti vienkartine galimybe sumokėti pajamų mokestį be delspinigių? 2019-02-06T07:49:50+00:00

Jei gyventojas praeityje gavo  individualios veiklos pajamas ir jų nedeklaravo,  taikomos bendros deklaracijų tikslinimo ir prievolių formavimo taisyklės.  Metinėje pajamų  deklaracijoje tokias pajamas gyventojas turi  deklaruoti kaip individualios veiklos pajamas. Tokiu atveju, laikoma,  kad gyventojas savanoriškai atsiskleidžia bei yra atleidžiamas nuo VMI administruojamų GPM delspinigių.  Patikslinti duomenys perduodami SODRAI jų administruojamos prievolėms formuoti.

Jei darbdavys prisipažįsta mokėjęs neoficialų darbo užmokestį darbuotojams, kaip jam tokias išmokos deklaruoti? 2019-02-06T07:49:16+00:00

Jei darbdavys prisipažįsta mokėjęs neoficialų darbo užmokestį darbuotojams, taikomos bendros deklaracijų tikslinimo ir prievolių formavimo taisyklės  ir laikoma, kad darbdavys savanoriškai atsiskleidžia bei yra atleidžiamas nuo VMI administruojamų GPM delspinigių. Darbdavys  tokias išmokas turi  deklaruoti mokestį išskaičiuojančio asmens  deklaracijose  (mėnesinėse ir metinėse FR0572 ir FR0573 kai tikslinama / teikiama  deklaracija už 2017 ir ankstesnius metus arba GPM 313 ir GPM 312 už 2018 m.) 01 kodu, kaip su darbo santykiais ar jų esme susijusias išmokas. Darbdaviui patikslinus duomenis ir darbuotojui gali atsirasti prievolė tikslinti metinę pajamų deklaraciją, nes dėl gautų papildomų su darbo santykiais susijusių pajamų gali keistis gyventojų pajamų mokesčio suma. Nuo su darbo santykiais  susijusių pajamų dydžio priklauso jo neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).

Kaip gyventojui deklaruoti praeityje gautas individualios veiklos pajamas ir pasinaudoti vienkartine galimybe sumokėti pajamų mokestį be delspinigių? 2019-02-05T11:06:41+00:00

Jei gyventojas praeityje gavo  individualios veiklos pajamas ir jų nedeklaravo, taikomos bendros deklaracijų tikslinimo ir prievolių formavimo taisyklės.  Metinėje pajamų  deklaracijoje tokias pajamas gyventojas turi  deklaruoti kaip individualios veiklos pajamas ir laikoma,  kad darbuotojas  savanoriškai atsiskleidžia bei yra atleidžiamas nuo VMI administruojamų GPM delspinigių.  Patikslinti duomenys perduodami SODRAI jų administruojamos prievolėms formuoti.